artykuł nr 1

Cel i zadania placówki

Podstawowym celem Ośrodka jest:

  1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
  2. zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
  3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.